Menu

Μοτίβα Γραφήματος (Chart Patterns)

Μοτίβα Γραφήματος (Chart Patterns)Τα Chart Patterns ή αλλιώς Μοτίβα Γραφήματος (στα Ελληνικά) αναφέρονται σε ευδιάκριτους σχηματισμούς στο διάγραμμα τιμών κάποιας χρηματιστηριακής αξίας. Μοτίβα γραφήματος εμφανίζονται σε οποιαδήποτε αγορά όπως στην αγορά Συναλλάγματος, στις μετοχές, στα κρυπτονομίσματα, στα εμπορεύματα, ακόμα και στην αγορά ομολόγων.

Εισαγωγή στα Chart Patterns

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μοτίβων γραφήματος: (α) τα μοτίβα αντιστροφής της τάσης, και (β) τα μοτίβα συνέχισης της τάσης, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Όταν αναγνωρίζεται ένα chart pattern υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η αγορά να ακολουθήσει κάποια προβλέψιμη κίνηση (ανοδική/καθοδική).

Στατιστικά Στοιχεία στον Οδηγό

Στον παρόν οδηγό, κάτω από κάθε κατηγορία μοτίβου, περιλαμβάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας του. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ιστορικών στατιστικών στοιχείων. Παρακάτω μια σύντομη επεξήγηση των στατιστικών στοιχείων που θα ακολουθήσουν:

□ Ποσοστό Επιτυχίας (break-even %)

Το ποσοστό επιτυχίας (%) αναφέρεται στο πόσες από τις παρελθούσες chart patterns έχουν καταφέρει να είναι κερδοφόρες ή έστω να μην χάσουν χρήματα.

□ Μέση Ανοδική/Καθοδική Κίνηση (%)

Αναφέρεται στην μέση απόδοση (%) που είχε κάθε chart pattern στο παρελθόν, αφού επιβεβαιώθηκε. Το ποσοστό αυτό αφορά την κίνηση που ακολούθησε η αγορά μετά την ολοκλήρωση κάθε μοτίβου.

□ Επιτυγχάνει την τιμή στόχο (%)

Τα chart patterns σχηματίζουν τιμές στόχους. Συνεπώς το στατιστικό αυτό αναφέρεται στο ποσοστό (%) των παρελθουσών μοτίβων που κατάφεραν να προσεγγίσουν τις τιμές στόχους.

Read more: Οδηγός Chart Patterns (Μοτίβα Γραφήματος)

Ολοκληρωμένος Οδηγός Τεχνικής Ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση είναι μια δημοφιλής μέθοδος ανάλυσης των Διεθνών Αγορών που στοχεύει στην αναγνώριση της τάσης των τιμών αλλά ακόμα και στη πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβολής των τιμών μιας Χρηματιστηριακής Αξίας.

Τα στοιχεία που αξιοποιούνται από την τεχνική ανάλυση αποτελούν ιστορικά στατιστικά της αγοράς και κυρίως η μεταβολή των τιμών και ο όγκος συναλλαγών.

 

Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως οι μετοχές, οι χρηματιστηριακοί δείκτες, οι ισοτιμίες συναλλάγματος (Forex), τα εμπορεύματα (commodities), κτλ. 

Οι τεχνικοί αναλυτές επικεντρώνονται σε δύο βασικές πτυχές μιας αγοράς:

(i) Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου;

(ii) Ποιο είναι το ιστορικό των κινήσεων των τιμών αυτού του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου;

Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν κυρίως διαγράμματα, μοτίβα τιμών (patterns), δείκτες (indicators) και ταλαντωτές (oscillators), προκειμένου να εντοπίσουν κάποιες ομοιότητες στην τρέχουσα και στην προηγούμενη δραστηριότητα της αγοράς που μπορεί να υποδεικνύουν τη μελλοντική μεταβολή των τιμών, αλλά και την ένταση αυτής της μεταβολής. 

Η τεχνική ανάλυση δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο να συνεχιστεί ή να αντιστραφεί κάποια τάση της αγοράς. Επιπλέον, και το σημαντικότερο, είναι ότι η τεχνική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει συστηματικά τους επενδυτές ώστε να εντοπίζουν το βέλτιστο δυνατό χρόνο για την είσοδο/έξοδο από την αγορά.

Read more: Τεχνική Ανάλυση (Technical Analysis)

Τι είναι η μέθοδος Wyckoff

Η μέθοδος του Richard WyckoffΗ μέθοδος του Richard Wyckoff αποτελεί ένα συνδυασμό κανόνων και γραφημάτων αποσκοπώντας στην έγκαιρη αναγνώριση της δομής της αγοράς και στην έγκυρη πρόβλεψη ισχυρών τάσεων. Η μέθοδος Wyckoff μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, συμπεριλαμβάνοντας μετοχές, δείκτες, συναλλαγματικά ζεύγη, ομόλογα, εμπορεύματα, ακόμα και κρυπτονομίσματα.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ WYCKOFF

Ξεκινώντας από τους 3 θεμελιώδεις νόμους του Wyckoff, ακολουθεί μια ανάλυση των 4 φάσεων της αγοράς, στην συνέχεια τα λεπτομερή σχήματα συσσώρευσης/διανομής, και τέλος, η μέθοδος των 5 βημάτων.

 

Οι Τρεις Θεμελιώδεις Νόμοι της Μεθόδου Wyckoff

Τρεις θεμελιώδεις νόμοι παρέχουν στήριξη στις στρατηγικές αρχές του Wyckoff:

(1) Νόμος Ζήτησης και Προσφοράς

Είναι η βασική αρχή πίσω από κάθε οικονομική θεωρία. Η τιμή θα πρέπει να αυξάνεται εάν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και να μειώνεται εάν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Επιπλέον, όταν η ζήτηση και η προσφορά βρίσκονται σε ισορροπία, η τιμή θα πρέπει να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς είναι πανίσχυρος μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, σε σύντομες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστος, ειδικά εάν ο όγκος συναλλαγών εμφανίζεται αισθητά συρρικνωμένος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Wyckoff υποστήριζε ότι η ανάλυση της τιμής θα πρέπει πάντα να συνδυάζεται με τις μπάρες του όγκου συναλλαγών. Στις ημέρες μας, πολλοί επενδυτές συνδυάζουν την ανάλυση της τιμής και του όγκου συναλλαγών με το βιβλίο προσφορών (OrderBook).

Read more: Η Επενδυτική Μέθοδος του Wyckoff

Μοτίβα Γραφήματος (Chart Patterns)Παρουσιάζονται τρεις (3) εναλλακτικοί τύποι γραφημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη του θορύβου της αγοράς (market noise) αλλά και για τον ευκολότερο και πιο αξιόπιστο εντοπισμό της κυρίαρχης τάσης της αγοράς (master trend).

ΤΡΙΑ (3) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ FOREX

 

(1) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ HEIKIN-ASHI

Το Heikin-Ashi (Χάικιν-Άσι) είναι ένα εναλλακτικό είδος διαγράμματος με μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά για τους επενδυτές της αγοράς συναλλάγματος (Forex).

Ένα διάγραμμα Heikin-Ashi μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρηματιστηριακό προϊόν. Είτε αυτό αφορά μετοχές, δείκτες, αλλά και φυσικά ισοτιμίες, όπως μπορείτε να δείτε στο γράφημα του EURUSD που ακολουθεί παρακάτω.

Γράφημα: EURUSD με χρήση του Heikin-Ashi

Τα διαγράμματα Heikin-Ashi προσδιορίζουν ταχύτατα την αναστροφή των τάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό κλασικών μοτίβων τιμής (price patterns)

Read more: Εναλλακτικά Γραφήματα (Forex Charts)

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

Go to top