Τεχνική Ανάλυση (Technical Analysis)Η Τεχνική Ανάλυση (Technical Analysis) μελετάει τις ιστορικές μεταβολές των τιμών προσπαθώντας να αναγνωρίσει μοτίβα τιμών (price patterns) και τις κύριες τάσεις στην αγορά ώστε να εντοπίσει έγκαιρα τις μεταβολές των τιμών που αναμένεται να γίνουν στο μέλλον. Τα στοιχεία που αξιοποιούνται από την τεχνική ανάλυση αποτελούν ιστορικά στατιστικά της αγοράς και κυρίως η μεταβολή των τιμών και ο όγκος συναλλαγών..

 

Αριθμοί και Εργαλεία Fibonacci

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FIBONACCI

Οι τιμές των χρηματιστηριακών αξιών τείνουν να σέβονται κάποιους αριθμούς περισσότερο από κάποιους άλλους. Για παράδειγμα, σέβονται περισσότερο τους στρογγυλούς αριθμούς. Στην αγορά συναλλάγματος, όταν μια ισοτιμία προσεγγίζει έναν στρογγυλό αριθμό (π.χ. το 1,20), παρατηρείται ότι η τάση ‘παγώνει’ για αρκετές ημέρες, και η ρευστότητα αυξάνεται. Σε αυτή την κατηγορία κρίσιμων αριθμών βρίσκονται και οι αριθμοί Fibonacci.

Οι αριθμοί αυτοί ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 13ου αιώνα από τον Ιταλό μαθηματικό Leonardo Fibonacci και σχηματίζουν μία αρμονική ακολουθία.

 

Η ακολουθία των αριθμών Fibonacci και ο αριθμός «φ»

Οι αριθμοί Fibonacci, και τα παράγωγα ποσοστά τους, αποτελούν σημείο αναφοράς κατά την ανάλυση οποιουδήποτε γραφήματος. Οι αριθμοί αυτοί ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 13ου αιώνα από τον Ιταλό μαθηματικό Leonardo Fibonacci και σχηματίζουν μία αρμονική ακολουθία.

Οδηγός Μοτίβων Γραφήματος (Chart Patterns)

Μοτίβα Γραφήματος (Chart Patterns)Εισαγωγή στα Μοτίβα Γραφήματος

Τα  Μοτίβα Γραφήματος ή αλλιώς Chart Patterns αναφέρονται σε ευδιάκριτους σχηματισμούς στο διάγραμμα τιμών κάποιας χρηματιστηριακής αξίας. Τα μοτίβα γραφήματος τείνουν να εμφανίζονται σε όλες τις αγορές, όπως για παράδειγμα στην αγορά συναλλάγματος, στις χρηματιστηριακές αγορές, στα κρυπτονομίσματα, στα εμπορεύματα, ακόμα και στην αγορά ομολόγων.

 

Γενικά Στοιχεία για τον Παρόν Οδηγό Μοτίβων Γραφήματος

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μοτίβων γραφήματος:

Γραφήματα Heikin-Ashi, Renko και Range

ΤΡΙΑ (3) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρουσιάζονται τρεις (3) εναλλακτικοί τύποι γραφημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη του θορύβου της αγοράς (market noise) αλλά και για τον ευκολότερο και πιο αξιόπιστο εντοπισμό της κυρίαρχης τάσης της αγοράς (master trend). Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω διαγραμματικοί τύποι:

(1) Heiken Ashi

(2) Renko Chart

(3) Range Chart

 

(1) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ HEIKIN-ASHI

Το Heikin-Ashi (Χάικιν-Άσι) είναι ένα εναλλακτικό είδος διαγράμματος με μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά για τους τεχνικούς αναλυτές. Ένα διάγραμμα Heikin-Ashi μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρηματιστηριακό προϊόν. Είτε αυτό αφορά μετοχές, δείκτες, αλλά και φυσικά ισοτιμίες, όπως μπορείτε να δείτε στο γράφημα του EURUSD που ακολουθεί παρακάτω.

Η Διαγραμματική Ανάλυση των Κυματισμών του Elliott

Οι Κυματισμοί του Elliott (Elliott Waves)

Κατά τη δεκαετία του 1930, ένας Αμερικανός λογιστής, ο Ralph Nelson Elliott, μελέτησε τις διακυμάνσεις των τιμών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και πρότεινε ότι ορισμένες κινήσεις των τιμών έχουν την τάση να επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων. Οι κυματισμοί του Elliott θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί από πολλούς τεχνικούς αναλυτές, καθώς εμφανίζονται σε όλες τις αγορές. Περιστασιακά, εμφανίζονται και εκτός αγορών, όπως για παράδειγμα σε γραφήματα καταγραφής της καταναλωτικής συμπεριφοράς (consumer behavior).

Οι κυματισμοί του Elliott θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί από πολλούς τεχνικούς αναλυτές, καθώς εμφανίζονται σε όλες τις αγορές

Οι δύο φάσεις της αγοράς

Σύμφωνα με τον Elliott, μια πλήρης κίνηση της αγοράς περιλαμβάνει δύο φάσεις:

• την παρορμητική ανοδική φάση (αντιστοιχεί σε νούμερα)

• τη διορθωτική καθοδική φάση (αντιστοιχεί σε γράμματα)

Η Μέθοδος του Wyckoff

Η Μέθοδος του WyckoffΤι είναι η μέθοδος Wyckoff

Η μέθοδος του Richard Wyckoff αποτελεί ένα συνδυασμό κανόνων και γραφημάτων αποσκοπώντας στην έγκαιρη αναγνώριση της δομής της αγοράς και στην έγκυρη πρόβλεψη ισχυρών τάσεων. Η μέθοδος Wyckoff μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, συμπεριλαμβάνοντας μετοχές, δείκτες, συναλλαγματικά ζεύγη, ομόλογα, εμπορεύματα, ακόμα και κρυπτονομίσματα.

 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ WYCKOFF

Ξεκινώντας από τους 3 θεμελιώδεις νόμους του Wyckoff, ακολουθεί μια ανάλυση των 4 φάσεων της αγοράς, στην συνέχεια τα λεπτομερή σχήματα συσσώρευσης/διανομής, και τέλος, η μέθοδος των 5 βημάτων.

 

Οι Τρεις Θεμελιώδεις Νόμοι της Μεθόδου Wyckoff

Τρεις θεμελιώδεις νόμοι παρέχουν στήριξη στις στρατηγικές αρχές του Wyckoff:

(1) Νόμος Ζήτησης και Προσφοράς

Είναι η βασική αρχή πίσω από κάθε οικονομική θεωρία. Η τιμή θα πρέπει να αυξάνεται εάν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και να μειώνεται εάν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Επιπλέον, όταν η ζήτηση και η προσφορά βρίσκονται σε ισορροπία, η τιμή θα πρέπει να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Οδηγός Τεχνικής Ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση στοχεύει στην αναγνώριση της τάσης των τιμών αλλά ακόμα και στη πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβολής των τιμών μιας χρηματιστηριακής αξίας..Ολοκληρωμένος Οδηγός Τεχνικής Ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί μία δημοφιλή μέθοδο ανάλυσης των Διεθνών Αγορών που στοχεύει στην αναγνώριση της τάσης των τιμών αλλά ακόμα και στον υπολογισμό των πιθανοτήτων αυτή η τάση να συνεχιστεί και στο μέλλον. Παράλληλα, η τεχνική ανάλυση δύναται να υποδεικνύει τα επίπεδα εκείνα των τιμών που προσφέρουν στήριξη (support) και αντίσταση (resistance). Γνωρίζοντας την τάση μιας αγοράς, αλλά και τα κρίσιμα επίπεδα στήριξης και αντίστασης των τιμών, ένας επενδυτής αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Τα στοιχεία που αξιοποιούνται από την τεχνική ανάλυση αποτελούνται από ιστορικά στατιστικά της αγοράς, και κυρίως την ημερήσια μεταβολή των τιμών και τον όγκο των συναλλαγών. Με βάσει αυτά τα δύο στατιστικά, έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη γκάμα τεχνικών δεικτών που βοηθούν τους επενδυτές να αποκρυπτογραφήσουν την κίνηση της αγοράς, να επιβεβαιώσουν την τάση των τιμών, αλλά και να εντοπίσουν τα υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα της αγοράς ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις ή να πάρουν μέρος των κερδών τους (profit taking).

 

Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως οι μετοχές, οι χρηματιστηριακοί δείκτες, οι ισοτιμίες συναλλάγματος (Forex), τα εμπορεύματα (commodities), κτλ.