Τεχνικοί Δείκτες ΔMP και Σ(ΔMP)

Ο ΔMP είναι ένα πρότυπο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης από το TradingCenter και τον Γιώργο ΠρωτονοτάριοΤεχνικός Δείκτης ΔMP

Ο ΔMP είναι ένα πρότυπο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης από το TradingCenter και τον Γιώργο Πρωτονοτάριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό προϊόν και σχεδόν σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα.

Στόχος της δημιουργίας του νέου αυτού δείκτη αποτελεί το να βοηθηθούν οι επενδυτές ώστε να αναλύουν καλύτερα τις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και να κατανοήσουν με ακρίβεια την κυκλικότητα ορισμένων κατηγοριών χρηματιστηριακών προϊόντων.

 

Παρουσιάζοντας τον δείκτη ΔMP

Η αποστολή του ΔMP είναι να μετρήσει και να απεικονίσει την ιστορική ορμή οποιουδήποτε ζεύγους Forex ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος. 

Χαρακτηριστικά:

(1) Μέτρηση της ορμής μιας αγοράς με χρήση ιστορικών κλεισιμάτων και ενδοσυνεδριακών υψηλών/χαμηλών

(2) Κατανόηση της κυκλικότητας των διεθνών αγορών

(3) Εντοπισμός εποχικότητας της αγοράς (market seasonality)

(4) Σχεδιασμός πρωτοποριακών ιστορικών διαγραμμάτων βάσει του ΔMP

(5) Χρήση τεχνικής ανάλυσης βάσει των ιστορικών διαγραμμάτων ΔMP

 

Μαθηματικός Υπολογισμός ΔMP

Σε μια φράση ο ΔMP βασίζεται στην ιστορική απόκλιση μεταξύ των τιμών κλεισίματος και των ημερήσιων διακυμάνσεων. Τόσο απλά και κατανοητά.

Έτσι λειτουργεί Ο ΔMP:

Ο ΔMP αντικατοπτρίζει την ημερήσια διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος και της μέσης τιμής.

Όπου:

Μέση Τιμή = (Καθημερινά Υψηλή + Ημερήσια Χαμηλή) / 2

ΔMP = {(Τιμή κλεισίματος - Μέση τιμή) / Μέση τιμή}%

 

Η Σημασία του ΔMP

Ο ΔMP εκφράζει την απόκλιση μεταξύ της τιμής κλεισίματος και της μέσης τιμής. Μια σειρά από θετικές τιμές ΔMP υποδεικνύει ότι η τιμή ενός χρηματιστηριακού προϊόντος κλείνει συνεχώς κοντά στην υψηλότερη τιμή της ημέρας. Αυτό είναι ένα σημάδι θετικής ορμής της αγοράς όσον αφορά τη δυναμική της ημερήσιας ζήτησης/προσφοράς. Γενικά, όταν ο ΔMP εμφανίζει πολύ θετικές τιμές για μια συγκεκριμένη περίοδο, οι πιθανότητες επιτυχούς επένδυσης για αυτή την περίοδο είναι καλύτερες.

Ας δούμε ένα παράδειγμα στο ζεύγος GBPUSD.

Στον παρακάτω GBPUSD γράφημα υπάρχουν δύο μεταβλητές:

(i) Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση πραγματική μηνιαία απόδοση του ζεύγους GBPUSD για την περίοδο 2000-2018

(ii) Η πορτοκαλί περιοχή αντιπροσωπεύει τον μέσο μηνιαίο ΔMP, για την ίδια ακριβώς περίοδο

 

Διάγραμμα : Μέση Απόδοση & Μέσος ΔMP στο GBPUSD (περίοδο 2000-2018)

Μέση Απόδοση & Μέσος ΔMP στο GBPUSD (περίοδο 2000-2018)

Παρατηρήσεις:

(1) Οι μέσες πραγματικές αποδόσεις και ο μέσος ΔMP μετακινούνται σχεδόν πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση

(2) Ο πίνακας αποκαλύπτει μια πολύ έντονη εποχικότητα για το ζεύγος GBPUSD όσον αφορά τους μήνες Φεβρουάριο και Απρίλιο

 

Μοναδικά Γραφήματα Χρησιμοποιώντας τον Σ(ΔMP)

Ο ΔΜΡ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό μοναδικών γραφημάτων ιστορικής ορμής. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να σχηματιστεό ο Σ(ΔMP).

Ο Σ(ΔMP) εκφράζει το άθροισμα των τιμών που λαμβάνει ο ΔMP για μια συγκεκριμένη περίοδο.

 

Υπολογισμός Σ(ΔMP)

Ο Σ(ΔMP) υπολογίζεται ως εξής:

□ Σ(ΔMP) για Ν Περιόδους

ΔMP(N) = {(Κλείσιμο-1 – Μέσος-1)/ Μέσος-1)%} + {( Κλείσιμο-2 – Μέσος-2)/ Μέσος-2)%}… + {( Κλείσιμο-N – Μέσος-N)/ Μέσος-N)%}

 

Γραφήματα Σ(ΔMP) - Παραδείγματα στα ζεύγη EURUSD και USDJPY

Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν τον Σ(ΔMP) σε δύο δημοφιλή ζευγάρια Forex, το EURUSD και το USDJPY.

 

Παράδειγμα-1: EURUSD

Ξεκινώντας με ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα του EURUSD, για την περίοδο 1995-2018, και ένα διάγραμμα Σ(ΔMP) για την περίοδο 2000-2018.

Γράφημα-1: EURUSD W1 1995-2018 & Σ(ΔMP) 2000-2018

EURUSD, για την περίοδο 1995-2018

Παρατηρήσεις:

(1) Απρόσμενα, το γράφημα Σ(ΔMP) είναι σχεδόν το ίδιο με το εβδομαδιαίο διάγραμμα EURUSD για την ίδια περίοδο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης της περιοδικής ορμής και του αποφασιστικού ρόλου της περιοδικής ορμής για κάθε σημαντική κίνηση των τιμών.

(2) Αν κοιτάξουμε προσεκτικά το παραπάνω γράφημα, παρατηρούμε το σχηματισμό ενός γενικού επιπέδου στήριξης (γραμμή ΑΒ) το οποίο στην συνέχεια μετασχηματίζεται σε επίπεδο αντίστασης.

 

Παράδειγμα-2: USDJPY

Το ακόλουθο γράφημα περιλαμβάνει ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα USDJPY για την περίοδο 1996 έως 2018, και ένα διάγραμμα Σ(ΔMP) για ένα μικρότερο χρονικό διάστημα (2000 έως 2018).

Γράφημα-2 : Εβδομαδιαίο USDJPY & Σ(ΔMP)

Εβδομαδιαίο USDJPY & Σ(ΔMP)

Παρατηρήσεις σχετικά με το Σ (ΔMP):

(1) Το παραπάνω γράφημα Σ(ΔMP) περιλαμβάνει την γραμμική τάση (R²=0.8893), όσο υψηλότερη τιμή λαμβάνει το R² τόσο καλύτερα το μοντέλο ταιριάζει με τα δεδομένα

(2) Η γραμμή που σχηματίζεται από την γραμμική τάση (R²) φαίνεται να λειτουργεί και ως γραμμή στήριξης/αντίστασης, γεγονός εξαιρετικά περίεργο, και γεγονός που υποδεικνύει μια που σημαντική γραμμικότητα στην ανοδική κίνηση του USDJPY

(3) Μετά το 2004, το διάγραμμα Σ(ΔMP) δείχνει μια ισχυρή ανοδική πορεία για το USDJPY και ίσως αυτό μπορεί να αποδοθεί στη διαφορά των ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, αλλά και στη διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των δύο οικονομιών

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔMP & Σ(ΔMP)

Το τελευταίο μου ebook, περιλαμβάνει την πλήρη κλίμακα χρήσης του ΔMP σε 15 ζεύγη νομισμάτων (Forex Pairs), και πάνω από 100 γραφήματα συνολικά.

Το βιβλίο βρίσκεται εδώ στο Amazon: Κρυμμένα μοτίβα τιμών πίσω από 15 ζεύγη Forex: Αποκαλύπτοντας την ορμή και τα εποχιακά μοτίβα με βάση τα 18.5 χρόνια ημερήσιων συναλλαγματικών ισοτιμιών

 

 Νέοι Δείκτες ΔMP & Σ(ΔMP)

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Οικονομικός Αναλυτής,

για το FxStreet.gr (2018)