Στρατηγικές Forex TradingΟι στρατηγικές 'Forex trading' στοχεύουν στην συστηματοποίηση και μερική αυτοματοποίηση των συναλλαγών με τελικό σκοπό την αποφυγή λαθών που οφείλονται στους ανθρώπινους παράγοντες...

Επιτόκιο Μετατροπής (Rollover Rate) και Στρατηγική Cary Trading

Παρουσιάζεται η διαφορά επιτοκίου στην αγορά συναλλάγματος, το επιτόκιο μετατροπής (Rollover Rate) και η στρατηγική carry trading που περιλαμβάνει την πώληση ενός νομίσματος χαμηλής επιτοκιακής απόδοσης και την αγορά ενός νομίσματος υψηλής απόδοσης. 

Παρουσιάζεται η διαφορά επιτοκίου στην αγορά συναλλάγματος, το επιτόκιο μετατροπής (Rollover Rate) και η στρατηγική carry trading.

Η Διαφορά Επιτοκίων στην Αγορά Συναλλάγματος

Κάθε νόμισμα της αγοράς συναλλάγματος πληρώνει ένα διαφορετικό επιτόκιο. Αυτό συμβαίνει καθώς οι κεντρικές τράπεζες προσαρμόζουν τα επιτόκια τους ανάλογα με τον πληθωρισμό και την ανεργία που επικρατούν σε κάθε οικονομία ξεχωριστά.

Διαφορά Επιτοκίου σε ένα Ζεύγος

Καθώς λοιπόν διαφορετικά νομίσματα πληρώνουν διαφορετικά επιτόκια, κάθε ζεύγος της αγοράς συναλλάγματος ενσωματώνει δύο επιτόκια. Για παράδειγμα, εάν στο ζεύγος EURUSD:

Η Κυρίαρχη Τάση στην Αγορά Συναλλάγματος

Σε αυτή την ανάλυση, θα διερευνηθούν 4 διαφορετικοί μέθοδοι για την αναγνώριση της κυρίαρχης τάσης σε ένα γράφημα τιμών...4 Μέθοδοι για τον Προσδιορισμό της Κυρίαρχης Τάσης (Master Trend) στην Αγορά Forex

«Η τάση είναι ο φίλος σου, μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους και να τους ακολουθείς»

Σε αυτή την ανάλυση, θα διερευνηθούν 4 διαφορετικοί μέθοδοι για την αναγνώριση της κυρίαρχης τάσης σε ένα γράφημα τιμών. Αλλά αρχικά θα γίνει αναφορά στις 3 διαφορετικές φάσεις της αγοράς και στην εφαρμογή των καταλλήλων χρονικών διαγραμμάτων (timeframes).

 

Οι Τρεις (3) Διαφορετικές Φάσεις της Αγοράς

Υπάρχουν τρία βασικά στάδια/φάσεις της αγοράς, κοινά για όλες τις Χρηματιστηριακές Αγορές:

(Α) Φάση Συσσώρευσης –Consolidation Period

Η αγορά κινείται πλαγίως σ’ ένα συγκεκριμένο Εύρος Τιμών ή αλλιώς σ’ ένα Κανάλι Τιμών. Στο άνω μέρος του καναλιού ενεργοποιούνται ισχυροί πωλητές (resistance level), ενώ στο κάτω μέρος του καναλιού ενεργοποιούνται ισχυροί αγοραστές (support level).

(Β) Φάση Ανοδικής τάσης

Η αγορά κινείται ανοδικά πραγματοποιώντας συνήθως διορθώσεις της τάξης του 5-10%.

Τα 6 στυλ του Forex Trading

Τα έξι (6) διαφορετικά στυλ Forex Trading -Επιλέξτε το δικό σας στυλ

Αυτές είναι οι έξι (6) βασικές κατηγορίες των επενδυτών συναλλάγματος (Forex Traders). Ανάλογα με τις δεξιότητες σας, την εμπειρία σας και την διάθεση σας για ρίσκο μπορείτε να επιλέξετε μια από αυτές τις κατηγορίες:

Οι έξι (6) βασικές κατηγορίες των επενδυτών συναλλάγματος (Forex Traders)

  1. Μακροπρόθεσμοι Επενδυτές (Curry / Long Traders)

TI KANOYN;

Ανοίγουν ένα μικρό αριθμό θέσεων με διάρκεια από 1 έως 9 μήνες και στοχεύουν κυρίως να εκμεταλλευτούν τις ανωμαλίες στο επίπεδο των επιτοκίων μεταξύ δύο οικονομιών. Συχνά επιθυμούν να αγοράζουν νομίσματα που προσφέρουν τεράστια επιτόκια (10-15%) και την ίδια στιγμή να πωλούν νομίσματα που προσφέρουν πολύ χαμηλότερα επιτόκια (0.25-1%).

Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές (Automated Trade Strategies)

Οι Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης και οι Τεχνικές Backtesting

Με βάση ένα συνδυασμό λογισμικού (Software) και υλικοτεχνικής υποδομής (Hardware) οι Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές (Automated Strategies) μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος (Forex) χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική αναφέρεται σ’ ένα σύνολο κανόνων και συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την διεξαγωγή αυτόματων συναλλαγών σε μια αγορά.

Τι είναι μια Αυτοματοποιημένη Στρατηγική (Automated Trade Strategy)

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική αναφέρεται σ’ ένα σύνολο κανόνων και συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή αυτόματων συναλλαγών σε μια αγορά. Με άλλα λόγια, είναι ένα σύνολο αλγορίθμων που δημιουργούν ένα πλαίσιο ανάλυσης και μια ενότητα λήψης αποφάσεων ικανή ώστε να ανοίγει και να τροποποιεί κάποιες θέσεις στην αγορά. Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική πρέπει να δύναται να λειτουργεί χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Αν υπάρχει παρέμβαση κατά την εκτέλεση της συναλλαγής, τότε θεωρείται ως ημί-αυτοματοποιημένη στρατηγική (Semi-Automated Strategy).