Γραφήματα Heikin-Ashi, Renko και Range

ΤΡΙΑ (3) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρουσιάζονται τρεις (3) εναλλακτικοί τύποι γραφημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη του θορύβου της αγοράς (market noise) αλλά και για τον ευκολότερο και πιο αξιόπιστο εντοπισμό της κυρίαρχης τάσης της αγοράς (master trend). Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω διαγραμματικοί τύποι:

(1) Heiken Ashi

(2) Renko Chart

(3) Range Chart

 

(1) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ HEIKIN-ASHI

Το Heikin-Ashi (Χάικιν-Άσι) είναι ένα εναλλακτικό είδος διαγράμματος με μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά για τους τεχνικούς αναλυτές. Ένα διάγραμμα Heikin-Ashi μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρηματιστηριακό προϊόν. Είτε αυτό αφορά μετοχές, δείκτες, αλλά και φυσικά ισοτιμίες, όπως μπορείτε να δείτε στο γράφημα του EURUSD που ακολουθεί παρακάτω.

Γράφημα: EURUSD με χρήση του Heikin-Ashi

Τα διαγράμματα Heikin-Ashi προσδιορίζουν ταχύτατα την αναστροφή των τάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό κλασικών μοτίβων τιμής (price patterns)

 

Πλεονεκτήματα του Heikin-Ashi Διαγράμματος

Εδώ είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται μέσα από την χρήση των διαγραμμάτων Heikin-Ashi:

(1) Τα διαγράμματα Heikin-Ashi παρουσιάζουν ευδιάκριτα τις μπάρες τους, και αυτό σημαίνει ότι οι τάσεις προσδιορίζονται εύκολα

(2) Οι μπάρες ενός Heikin-Ashi γραφήματος εμφανίζονται ομαλότερα και μπορούν να φιλτράρουν τον παραπλανητικό θόρυβο της αγοράς (market noise)

(3) Τα διαγράμματα Heikin-Ashi προσδιορίζουν ταχύτατα την αναστροφή των τάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό κλασικών μοτίβων τιμής (price patterns)

(4) Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα Heikin-Ashi, οι επενδυτές μπορούν να εντοπίσουν γραμμές τάσης, επίπεδα στήριξης, και επίπεδα αντίστασης, όπως θα έκαναν με οποιοδήποτε συμβατικό διάγραμμα τιμών

(5) Οι Ταλαντωτές Ορμής και οι Δείκτες Όγκου μπορούν να συνδυαστούν σε ένα διάγραμμα Heikin-Ashi, όπως σε οποιοδήποτε συμβατικό διάγραμμα τιμών

(6) Δεν υπάρχουν κενά τιμών σε ένα γράφημα Heikin-Ashi

Heikin-Ashi Ιστοσελίδα

Heikin-Ashi Φόρμουλα

Ένα Heikin-Ashi γράφημα σχεδιάζει τις μπάρες (bars) του ως ακολούθως:

◙ Τιμή Κλεισίματος = Τρέχουσα Μπάρα (Άνοιγμα + Υψηλό + Χαμηλό + Κλείσιμο) / 4

◙ Τιμή Ανοίγματος = Προηγούμενη Μπάρα (Άνοιγμα + Κλείσιμο) / 2

◙ Υψηλή τιμή = Μέγιστη Τιμή Τρέχουσας Μπάρας (Υψηλή, Άνοιγμα, Κλείσιμο)

◙ Χαμηλή τιμή = Ελάχιστη Τιμή Τρέχουσας Μπάρας (Χαμηλή, Άνοιγμα, Κλείσιμο)

 

 

Χρησιμοποιώντας ένα Heikin Ashi Γράφημα στη Διενέργεια Συναλλαγών

Η εκτέλεση εντολών διαπραγμάτευσης με τη χρήση ενός διαγράμματος Χάικιν-Άσι παραμένει η ίδια με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου γραφήματος. Φυσικά αναφερόμαστε στο χαρακτηριστικό της διενέργειας συναλλαγών πάνω στο γράφημα (trading-on-chart).

Προσοχή όμως όταν πρόκειται να τοποθετήσετε τα επίπεδα stop-loss και take-profit μιας εντολής, καθώς το διάγραμμα Χάικιν-Άσι παρουσιάζει διαφορετικά επίπεδα τρεχουσών σε σχέση με τα συνηθισμένα συμβατικά διαγράμματα. Συνεπώς και δεν προτείνεται η εκτέλεση συναλλαγών πάνω στο γράφημα Χάικιν-Άσι.

 

Εφαρμόζοντας το διάγραμμα Χάικιν-Άσι στη Πλατφόρμα MetaTrader-4

Αυτά είναι τα αναλυτικά βήματα ώστε να εφαρμόσετε το διάγραμμα Χάικιν-Άσι στη πλατφόρμα MetaTrader 4:

(1) Ανοίγουμε την πλατφόρμα MetaTrader-4

(2) Πηγαίνουμε στο ‘Chart View’ του γραφήματος που θέλουμε να εφαρμόσουμε το Heikin-Ashi

(3) Πηγαίνουμε στο → Menu → Insert → Indicators

(4) Πηγαίνουμε στο → Custom → και από εκεί επιλέγουμε το Heikin-Ashi

(5) Καθώς το γράφημα Heikin-Ashi εμφανίζεται στην οθόνη μπορούμε να αλλάξουμε τα 4 βασικά χρώματα μέσα από το → Input

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το Input και όχι την επιλογή χρώματος για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλα τα νέα διαγράμματα Heikin-Ashi.

 

(2) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ RENKO

Ένα διάγραμμα Renko εμφανίζει μόνο επιλεγμένες κινήσεις (pip-movements) σε ένα γράφημα, και χαρακτηρίζεται από την πλήρη εξάλειψη των επιπτώσεων του χρόνου.

Το Renko προέρχεται από την ιαπωνική λέξη ‘Renga’ που σημαίνει τούβλο. Αυτό το είδος των διαγραμμάτων είναι πολύτιμο για τους μεσοπρόθεσμους επενδυτές (Swing-Traders) και για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές (Long-Term Traders), και όχι για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές (Day-Traders).

Πώς Λειτουργεί ένα Renko Διάγραμμα

Κάθε επίπεδο τιμών που αποτυπώνεται στο Renko Διάγραμμα βασίζεται σε μια ελάχιστη προκαθορισμένη κίνηση όπως αυτή μετριέται σε pip (minimum pip movement). Δεν δίδεται καμία σημασία στο χρόνο που χρειάστηκε αυτή η κίνηση να πραγματοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι 1 pip (price interest point) μετρά το μέγεθος της αλλαγής της τιμής ενός χρηματιστηριακού προϊόντoς, όπως για παράδειγμα ενός ζεύγους νομισμάτων. Για τα ζεύγη νομισμάτων που εμφανίζεται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, 1 pip ισούται με 0,0001.

Ρύθμιση της Κίνησης σε pip

Όσο μικρότερο είναι το ελάχιστο μέγεθος της κίνησης σε pip, τόσο περισσότερες κινήσεις θα εμφανιστούν σ’ ένα διάγραμμα Renko.

◙ Συνήθως οι επενδυτές της αγοράς Forex χρησιμοποιούν bricks μεταξύ 3 και 16 pips, άλλοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν bricks ακόμη και 100 pips

◙ Οι επενδυτές μετοχών και δεικτών του χρηματιστηρίου χρησιμοποιούν συνήθως bricks που μετρούν κινήσεις κατ’ ελάχιστο του 1,0% της τιμής της μετοχής, ή του δείκτη αναφοράς στην περίπτωση δεικτών

Γράφημα: Διάγραμμα Renko

Τα γραφήματα Renko βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου της αγοράς, αποκλείοντας τις μηδαμινές μεταβολές στο επίπεδο των τιμών

 

Χαρακτηριστικά του Διαγράμματος Renko

Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός Διαγράμματος Renko:

(1) Οι επενδυτές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή το ελάχιστο μέγεθος της κίνησης pip που θα εμφανίζεται στο γράφημα

(2) Περισσότερες μπαρ καταγράφονται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας υψηλής συναλλακτικής μεταβλητότητας και λιγότερες μπάρες κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με χαμηλή συναλλακτική μεταβλητότητα

(3) Ο χρόνος δεν παίζει ρόλο, καθώς μια μπάρα ενός διαγράμματος Renko μπορεί να ανοίξει και να κλείσει σε 5 λεπτά, αλλά μπορεί και σε 1 ώρα

(4) Τα γραφήματα Renko βοηθούν στην εξάλειψη του θορύβου της αγοράς, αποκλείοντας τις μηδαμινές μεταβολές στο επίπεδο των τιμών

(5) Ένα διάγραμμα Renko λειτουργεί παρόμοια με ένα διάγραμμα Range (αναλύεται αργότερα) και χρησιμοποιείται για τον έγκαιρο εντοπισμό μεταβολών στο γενικό κλίμα της αγοράς

(6) Η ενημέρωση του Renko πραγματοποιείται ανά τικ (tick-by-tick)

 

Τι Μπορεί να Αναδείξει ένα Γράφημα Renko

Όπως προαναφέρθηκε, τα διαγράμματα Renko χρησιμοποιούνται για τον έγκαιρο προσδιορισμό των μεταβολών στο γενικό κλίμα της αγοράς, και βοηθούν στην αναγνώριση των παρακάτω:

  1. Κυρίαρχης τάσης (master trend) και ανατροπή της κυρίαρχης τάσης (trend reversals)

  2. Επίπεδα τιμών στήριξης και την αντίστασης (support & resistance)

  3. Σημάτων συναλλαγών (trading signals)

 

Γράφημα Median / Mean Renko

Ένα διάγραμμα Median Renko λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε άλλο Renko διάγραμμα, εκτός από το γεγονός ότι η μπάρα ανοίγματος υπολογίζεται από το μέσο σημείο της προηγούμενης μπάρας.

 

Πλατφόρμες Συναλλαγών και Γραφήματα Renko

Οι επενδυτές της αγοράς Forex μπορούν μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν τα διαγράμματα Renko στις πλατφόρμες NinjaTrader και TradeStation, ή στην πλατφόρμα MetaTrader-4 μέσω προσθήκης του ανάλογου λογισμικού.

► Κατεβάστε από εδώ τον Free Indicator για MetaTrader-4: https://www.mql5.com/en/code/11739

 

 

(3) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΤΙΜΩΝ (RANGE)

Τα διαγράμματα Range μπορούν να μεταφραστούν ως διαγράμματα εύρους τιμών, και είναι επίσης γνωστά και ως Range Bars. Τα διαγράμματα εύρους αναπτύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '90 από τον Βραζιλιάνο επενδυτή Vicente Μ. Nicolellis.

Ένα διάγραμμα Range είναι ένα είδος διαγράμματος που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε μια σειρά από pip κινήσεις και όχι στο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι μια μπάρα σχεδιάζεται μόνο εάν πραγματοποιηθεί ένα προ-καθορισμένο εύρος pip. Δεν έχει σημασία εαν αυτή η σειρά pip επιτυγχάνεται σε λίγα λεπτά ή σε λίγες ώρες. Αυτή η κίνηση των τιμών υπολογίζεται μεταξύ του υψηλού και του χαμηλού τιμών και κάθε μπάρα κλείνει είτε σε υψηλή είτε σε χαμηλή τιμή.

Ένα διάγραμμα Range λειτουργεί πανομοιότυπα με ένα διάγραμμα Renko όπως αυτό παρουσιάστηκε νωρίτερα.

Γράφημα: Διάγραμμα Range

Ένα διάγραμμα Range είναι ένα είδος διαγράμματος που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε μια σειρά από pip κινήσεις και όχι στο χρόνο

 

Χαρακτηριστικά των Διαγραμμάτων Range

1. Τα διαγράμματα Range εξαλείφουν τον παράγοντα του χρόνου

2. Ένα διάγραμμα Range πάντα θα κλείσει τις μπάρες του είτε σε υψηλή είτε σε χαμηλή τιμή

3. Ένα διάγραμμα Range είναι σε θέση να εξαλείψει τον ενοχλητικό θόρυβο της αγοράς (market noise)

4. Ένα διάγραμμα Range σχεδιάζει περισσότερες μπάρες όταν η αγορά είναι πιο ενεργή

5. Ένα διάγραμμα Range σχεδιάζει περισσότερες μπάρες σε ημέρες υψηλής συναλλακτικής μεταβλητότητας

6. Τα διαγράμματα αυτά θεωρούνται ιδανικά για την ανάλυση αγορών σε ισχυρή τάση (trending markets)

 

Γράφημα Range και Ρυθμίσεις

Οι επενδυτές της αγοράς Forex συνήθως ρυθμίζουν το εύρος τιμών μεταξύ 5 και 25 ticks.

◙ Βραχυπρόθεσμοι Επενδυτές: 5 ticks, 10 ticks και 12 ticks

◙ Μακροπρόθεσμοι Επενδυτές: 20 ticks και 25 ticks

 

Χρησιμοποιώντας ένα Γράφημα Range για τη Διενέργεια Συναλλαγών

Οι επενδυτές της αγοράς Forex που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα διάγραμμα εύρους (Range Chart) μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των MetaTrader4, NinjaTrader, eSignal και άλλες.

Κατεβάστε τον indicator για MetaTrader-5: https://www.mql5.com/en/code/1482

 

Γραφήματα Heikin-Ashi, Renko και Range

Γ.Π. για FxStreet.gr ©