Δείκτης Sharpe Ratio

Δείκτης Διαχείρισης Sharpe Ratio

Χρήση: Γενικά Χαρτοφυλάκια | Στρατηγικές | Περιουσιακά στοιχεία

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης Sortino | Δείκτης Omega

Ο Sharpe Ratio δημιουργήθηκε το 1966 από τον William F. Sharpe και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλείο διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο Sharp Ratio μετρά την ποιότητα ενός χαρτοφυλακίου όχι μόνο με βάση την απόδοση του, αλλά και με βάση τη διαφοροποίηση του. Η διαφοροποίηση υπολογίζεται με βάση την τυπική απόκλιση (standard deviation).

Όταν ο Sharpe Ratio υπερβαίνει την μονάδα (1.0) η ιστορική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου θεωρείται πολύ καλή. Για παράδειγμα, το «Amundi ETF Nasdaq 100» μεταξύ τα μέσα του 2007 και τα μέσα του 2022 προσέφερε μια μέση ετήσια απόδοση 16.4% ενώ εμφανίζει έναν δείκτη Sharp Ratio μόλις 0.93. Άρα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εάν ο Sharp Ratio βρεθεί άνω τις μονάδας σε μια περίοδο άνω της δεκαετίας το χαρτοφυλάκιο έχει διαχειριστεί πάρα πολύ σωστά.

Εκτός από την διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου, που όπως αναφέρθηκε υπολογίζεται με την τυπική απόκλιση, ο Sharp Ratio συνυπολογίζει και την υπερβάλλουσα απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με το risk-free rate της αγοράς. Αυτός είναι ο τύπος του Sharp Ratio:

 

Sharp Ratio = { (PR − RFR) / SD(p) }

όπου:

□ PR= Απόδοση του Χαρτοφυλακίου

□ RFR = Risk-Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο, όπως π.χ. η ετήσια απόδοση που προκύπτει διακρατώντας ένα κρατικό ομόλογο)

□ SD(p) = Τυπική απόκλιση (standard deviation) της απόδοσης του χαρτοφυλακίου

 

 

Συγκρίνοντας τον Sharpe Ratio διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων

Στο παρακάτω γράφημα γίνεται σύγκριση του Sharpe Ratio σε μια σειρά διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων (Ομόλογα, Μετοχές, Bitcoin, Χρυσός, και Ακίνητα).

Γράφημα: Συγκρίνοντας τον Sharpe Ratio διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων

Συγκρίνοντας το Sharpe Ratio διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων..

Πηγή: Twitter, PlanB

 

Σ' ένα άλλο γράφημα παρατηρούμε την σύγκριση των δεικτών Sharpe, Jensen Measure, και Treynor Measure σε μετοχικά χαρτοφυλάκια.

Γράφημα: Συγκρίνοντας τις αποδόσεις ενός ETF χρησιμοποιώντας τους δείκτες Sharpe, Jensen, και Treynor Measure

Σύγκριση των δεικτών Sharpe, Jensen, και Treynor Measure σε μετοχικά χαρτοφυλάκια.

 

Βασικά Σημεία του Sharp Ratio

□ Ο Sharp Ratio είναι ένα δημοφιλές εργαλείο μέτρησης των αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου (προσαρμοσμένων στον κίνδυνο)

□ Ο Sharp Ratio απαιτεί τη συλλογή δεδομένων για μια επαρκή περίοδο, άνω της 3τίας

□ Όσο υψηλότερος είναι ο Sharp Ratio, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση μιας επένδυσης, σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλήφθηκε

□ Ο Sharp Ratio λαμβάνει υπόψη τον μη συστηματικό κίνδυνο και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει τόσο καλά διαφοροποιημένα όσο και λιγότερο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια

 

Sharpe Ratio

Γιώργος Πρωτονοτάριος για το FxStreet.gr (c) -Ιούλιος 2022