Δείκτης Sortino Ratio

Ο Δείκτης Διαχείρισης Sortino Ratio

Χρήση: Χαρτοφυλάκια (χαμηλού-ρίσκου) | Στρατηγικές | Περιουσιακά στοιχεία

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης Sharpe | Δείκτης Calmar | Δείκτης MAR

Ο Sortino Ratio δημιουργήθηκε από τον Frank A. Sortino και μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Η ιδιαιτερότητα του δείκτη είναι ότι ‘τιμωρεί’ τις ετήσιες αποδόσεις που πέφτουν κάτω από ένα προ-καθορισμένο ποσοστό απόδοσης. Ενώ για παράδειγμα, ο Sharpe Ratio λαμβάνει εξίσου υπόψη τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου.

 

Sortino Ratio = { PR - R(f) } / SD(d)

όπου:

PR = Απόδοση ενός χαρτοφυλακίου (πραγματική ή αναμενόμενη)

R(f) = Risk-Free Rate

SD(d) = Τυπική απόκλιση (standard deviation) των αρνητικών αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου

 

 

Γράφημα: Ο δείκτης Sortino Ratio σε σύγκριση με τον Sharpe Ratio όταν εφαρμόζονται στον S&P500 (1910-2017)

Sortino Ratio σε σύγκριση με το Sharpe Ratio στον S&P500...

 

Η ερμηνεία του Sortino Ratio

Ένας αρνητικός Sortino Ratio σημαίνει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου δεν μπορεί να ξεπεράσει καν το Risk-Free Rate.

□ Κάτω από το 0 είναι εντελώς απαράδεκτο

□ Κάτω από 1.0 θεωρείται χαμηλό

□ Μεταξύ 1.0 και 2.0 θεωρείται θετικό

□ Μεταξύ 2.0 και 3.0 θεωρείται πολύ θετικό

□ Ανώτερο από 3.0 θεωρείται εξαιρετικό

 

Βασικά Σημεία του Sortino Ratio

□ Ο Sortino Ratio μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου

□ Όσο υψηλότερός υπολογίζεται ο Sortino Ratio τόσο το καλύτερο

□ Ο Sortino Ratio είναι ένας δείκτης παρόμοιος με τον Sharpe, εκτός από το γεγονός ότι ενσωματώνει μια αρνητική απόκλιση στον παρονομαστή, αντί για μια τυπική απόκλιση (standard deviation)

□ Ο Sortino Ratio ‘τιμωρεί’ τις αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου που υπολείπονται ένα προ-καθορισμένο ποσοστό απόδοσης

□ Ο Sortino Ratio εστιάζει στις αρνητικές αποδόσεις και επομένως είναι ιδανικό για τη μέτρηση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου που αποστρέφεται τον κίνδυνο (risk-averse portfolio)

□ Ο Sortino Ratio θεωρείται αποδεκτό σε τιμές άνω τις μονάδας (1.0)

 

Sortino Ratio

Γιώργος Πρωτονοτάριος για το FxStreet.gr (c) -Ιούλιος 2022

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΡΙΣΚΟΥ:

(-) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sharpe Ratio

(-) ΧΑΜΗΛΟΥ-ΡΙΣΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sortino Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

(-) ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Treynor Measure | » Jensen Measure

(-) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: » Omega Ratio | » Information Ratio

(-) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: » Τυπική Απόκλιση (standard deviation) | » Δείκτης Maximum Drawdown