Δείκτης Omega Ratio

Τι είναι ο Δείκτης Διαχείρισης Omega Ratio

Βέλτιστη Χρήση : Σύνθετα Χαρτοφυλάκια | Hedge funds | Στρατηγικές | Περιουσιακά στοιχεία

Εναλλακτικοί Δείκτες: Sharpe Ratio | Information Ratio

O Omega Ratio δημιουργήθηκε από τους Con Keating και William Shadwick σ’ ένα άρθρο του 2002 με τίτλο «A Universal Performance Measure». O Omega Ratio είναι ένα εργαλείο που μέτρα την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον κίνδυνο του, και θεωρείται μια καλή εναλλακτική του Sharpe Ratio.

 

Ο Omega Ratio υπολογίζεται ως ο λόγος των σταθμισμένων κερδών προς των σταθμισμένων ζημιών. Για να υπολογίσουμε την αναλογία, πρέπει να γνωρίζουμε τη σωρευτική υπερβάλλουσα απόδοση ενός χαρτοφυλακίου:

Omega Ratio = { Σ(Winning) – Benchmarking } / { Σ(Benchmarking) – Losing }

 

 

Βασικά Σημεία

□ Ο Omega Ratio είναι ένα εργαλείο μέτρησης απόδοσης/κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, εναλλακτικού του Sharp Ratio

□ Όσο υψηλότερος είναι ο Omega Ratio τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες θετικής απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου

□ Σε αντίθεση με τον Sharp Ratio, ο Omega Ratio λαμβάνει υπόψη τις πλεονάζουσες αποδόσεις και όχι τις απόλυτες αποδόσεις

□ Ο Omega Ratio είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων που παρουσιάζουν μη-φυσιολογικές κατανομές με την πάροδο του χρόνου

 

Omega Ratio

Γιώργος Πρωτονοτάριος για το FxStreet.gr (c) -Ιούλιος 2022

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΡΙΣΚΟΥ:

(-) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sharpe Ratio

(-) ΧΑΜΗΛΟΥ-ΡΙΣΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sortino Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

(-) ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Treynor Measure | » Jensen Measure

(-) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: » Omega Ratio | » Information Ratio

(-) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: » Τυπική Απόκλιση (standard deviation) | » Δείκτης Maximum Drawdown