Δείκτης Calmar Ratio

Δείκτης Διαχείρισης Calmar Ratio

 Χρήση: Γενικά Χαρτοφυλάκια | Hedge Funds | Αμοιβαία Κεφάλαια (A/K)

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης MAR Ratio

Ο Calmar Ratio μετρά την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τον κίνδυνο που ανέλαβε για να πετύχει αυτή την απόδοση. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου συνυπολογίζει το Risk-Free Rate, ενώ ο κίνδυνος αντικατοπτρίζεται με βάση την μέγιστη απώλεια (max drawdown) για μια περίοδο τριών ετών, ή και περισσότερο.

 

Calmar Ratio = { PR – R(f) } / max(drawdown)

όπου :

PR = Μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου (3 έτη ή περισσότερα)

RFR = Risk-Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο, όπως π.χ. η ετήσια απόδοση που προκύπτει από ένα κρατικό ομόλογο)

max(drawdown) = Η μέγιστη απώλεια ενός χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη αξία του (3 έτη ή περισσότερα)

Ο δείκτης Maximum Drawdown υπολογίζεται αφαιρώντας τη χαμηλότερη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη χρηματική αξία του, το αποτέλεσμα διαιρείται με την μέγιστη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου.

MaxDrawdown (%) = { Μέγιστη τιμή($) / Ελάχιστη τιμή($) } / Μέγιστη τιμή($)

 

 

Παράδειγμα

  • Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μέγιστη απώλεια (max drawdown) μετρά τη μέγιστη απώλεια ενός χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη αξία του.
  • Για παράδειγμα, σ’ ένα χαρτοφυλάκιο η μέγιστη απώλεια (max drawdown) είναι 37,5%, η μέση ετήσια απόδοση είναι 45.0% και το Risk-Free Rate είναι 3.5%. Τώρα, ας υπολογίσουμε τον δείκτη Calmar Ratio:

Calmar Ratio = { 45.0% – 3.5% } / 37.5% = 1.11

 

Βασικά Σημεία του Calmar Ratio

□ Ο Calmar Ratio μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου, συνήθως σε μια περίοδο άνω των τριών ετών

□ Όσο υψηλότερος είναι ο Calmar Ratio τόσο το καλύτερο, ενώ πάνω από 3.0 θεωρείται πολύ καλός

□ Η απόδοση υπολογίζεται με βάση το μέσο ετήσιο ποσοστό απόδοσης, ενώ ο κίνδυνος υπολογίζεται από τη μέγιστη απώλεια (max drawdown)

□ Ένας χαμηλός Calmar Ratio δείχνει ότι ένα χαρτοφυλάκιο κινδυνεύει από υψηλά drawdown, από την άλλη, ένας υψηλός Calmar Ratio δείχνει χαμηλό κίνδυνο drawdown

□ Κατά τη σύγκριση δύο χαρτοφυλακίων που προσφέρουν παρόμοιες ετήσιες αποδόσεις, ο Calmar Ratio είναι πολύ χρήσιμο για να υποδείξει ποιο χαρτοφυλάκιο είναι το καλύτερο (βάσει κινδύνου)

 

Δείκτης Calmar Ratio

Γιώργος Πρωτονοτάριος για το FxStreet.gr (c) -Ιούλιος 2022

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΡΙΣΚΟΥ:

(-) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sharpe Ratio

(-) ΧΑΜΗΛΟΥ-ΡΙΣΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sortino Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

(-) ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Treynor Measure | » Jensen Measure

(-) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: » Omega Ratio | » Information Ratio

(-) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: » Τυπική Απόκλιση (standard deviation) | » Δείκτης Maximum Drawdown