Δείκτης MAR Ratio

Ο Δείκτης Διαχείρισης MAR Ratio

Χρήση: Hedge Funds | Στρατηγικές

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης Calmar Ratio

Ο MAR Ratio αναπτύχθηκε το 1978 από τον Leon Rose και υπολογίζει τις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις ενός hedge fund ή μιας επενδυτικής στρατηγικής. Όσο υψηλότερος είναι ο MAR Ratio, τόσο ποιοτικότερες είναι οι αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου.

 

Ο MAR Ratio υπολογίζεται διαιρώντας τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) με τη μέγιστη απώλεια (max drawdown) μιας συγκεκριμένης περιόδου.

MAR Ratio = CAGR / (max drawdown)

όπου:

  • Ο CAGR είναι ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης μιας επένδυσης. Μετρά τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μιας επένδυσης υποθέτοντας ότι όλα τα κέρδη επανεπενδύονται στο τέλος κάθε περιόδου.
  • To Maximum Drawdown υπολογίζεται αφαιρώντας τη χαμηλότερη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη χρηματική αξία του, το αποτέλεσμα διαιρείται με την μέγιστη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου.

MaxDrawdown (%) = { Μέγιστη τιμή($) / Ελάχιστη τιμή($) } / Μέγιστη τιμή($)

 

 

Βασικά Σημεία του MAR Ratio

□ Ο MAR σημαίνει "Managed Account Reports Ratio"

□ Ο MAR Ratio είναι χρήσιμο για τον υπολογισμό των προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων των hedge funds και κάποιων επενδυτικών στρατηγικών

□ Η απόδοση προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR, εξηγείται παραπάνω) και ο κίνδυνος υπολογίζεται ως η μέγιστη απώλεια (max drawdown) μιας συγκεκριμένης περιόδου

□ Καθώς η περίοδος ανάλυσης διευρύνεται, ο MAR Ratio θα προσφέρει σημαντικά χαμηλότερες τιμές, καθώς ο λόγος είναι πολύ ευαίσθητος στη μέγιστη απώλεια (max drawdown) του χαρτοφυλακίου

□ Ο MAR Ratio είναι παρόμοιο με τον Calmar Ratio, ωστόσο, οι δύο δείκτες μπορεί να παρέχουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα σε μια μακρά περίοδο ανάλυσης

 

MAR Ratio

Γιώργος Πρωτονοτάριος για το FxStreet.gr (c) -Ιούλιος 2022

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΡΙΣΚΟΥ:

(-) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sharpe Ratio

(-) ΧΑΜΗΛΟΥ-ΡΙΣΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sortino Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

(-) ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Treynor Measure | » Jensen Measure

(-) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: » Omega Ratio | » Information Ratio

(-) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: » Τυπική Απόκλιση (standard deviation) | » Δείκτης Maximum Drawdown